Depeyrac.com | OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém portálu Depeyrac.com, provozovaným firmou Michal Mrhač, IČO: 87222043.Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího jímž je firma Michal Mrhač, IČO: 87222043, se sídlem Vladimirská 2528, Česká Lípa, 470
06, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními
podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se
vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je firma Michal Mrhač, IČO: 87222043, se sídlem Vladimirská 2528, Česká Lípa, 470 06. Michal Mrhač, je firma, která při uzavírání a plnění
smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatelský subjekt, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů
dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který
spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní
nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká
odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem
na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody
stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem
doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující
dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných
podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání
vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě zjevné chyby v ceně zboží, má provozovatel právo
objednávku zákazníka zrušit. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo
adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré
normy dle platné legislativy ČR.

Dodání zboží – termín dodání a kontrola pohybu balíku

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2 až 14 pracovních dnů. V případě méně běžného či
problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností a s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na
nejmenší možnou dobu. V případě nedostupnosti objednaného zboží zákazníkem má provozovatel právo objednávku zákazníka zrušit. Pokud dodací doba překročí
dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou
e-mailu.

Způsoby doručení – informace o doručení zboží zákaníkovi

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím OBCHODNÍHO balíku České Pošty, nebo přepravní službou.

 • Kam zboží doručíme? Zboží bude doručeno na korespondenční, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna
  zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu).
 • Podmínky doručení. Při zaslání Českou Poštou se doručení řídí podmínkami České pošty. Při zaslání General Parcel se doručení řídí podmínkami
  General Parcel. Při zaslání firmou PPL se doručení řídí podmínkami firmy PPL.
 • Omezení určitého typu dopravy u nestandartních produktů. Některé produkty lze zasílat pouze určitým typem dopravy. Jedná se o rozměrné zásilky
  (d+š+v je více jak 3metry) nebo zásilky nadměrné hmotnosti (nad 30kg). Automaticky je proto pro objednávku, ve které je produkt obsažen zvolen
  příslušný typ dopravy, nelze při vytváření objednávky vybrat jiný typ dopravy.

Převzetí zboží při doručení

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém
vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní
den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V
případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu. Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku,
způsobí tím provozovateli škodu (poštovné, dopravné a balné), která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

Typy přepravy – různé typy přepravy, které můžete využít

 • Přeprava zboží – Českou Poštou. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby u České pošty. Zboží je doručeno po celé ČR druhý
  pracovní den po odeslání balíku. O odeslání balíku budete den předem informováni prostřednictvím emailu. V případě že druhý pracovní den nepřiveze
  zboží řidič České Pošty, nebo nezanechá ve Vaší schránce doručenku, kontaktujte prosím Vaší nejbližší poštu. Balík zde bude uložen ještě dalších 7
  pracovních dní. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 30 kg.
 • Přeprava zboží – Přepravní Službou PPL. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby u přepravní služby. Běžný rozvozový čas u
  této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Zboží je doručeno po celé ČR a SR druhý pracovní den po odeslání balíku. O odeslání balíku budete
  den předem informováni prostřednictvím emailu. V den doručení je třeba aby na doručovací adrese byla osoba schopná zásilku převzít, případně v
  blízkosti místa, řidič kontaktuje zákazníkana uvedeném telefonním čísle. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 30 kg.
 • Přeprava zboží – Přepravní Službou DPD. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby u přepravní služby. Běžný rozvozový čas u
  této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Zboží je doručeno po celé ČR druhý pracovní den po odeslání balíku. O odeslání balíku budete den
  předem informováni prostřednictvím emailu. V den doručení je třeba aby na doručovací adrese byla osoba schopná zásilku převzít, případně v
  blízkosti místa, řidič kontaktuje zákazníkana uvedeném telefonním čísle. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 30 kg.

Způsoby platby při zaslání zboží v balíku

 • Platba převodem na účet – standardní doprava.
 • Online platební kartou. Online platba kartou přes internet – Česká pošta a PPL(Česká Republika) nebo po Praze kurýrem.
 • Platba dobírkou. Při platbě dobírkou(zaplatíte v momentě převzetí zboží) Česká pošta a PPL nebo po Praze kurýrem. Při platbě na dobírku na
  Slovensku je částka vybírána v EUR podle přepočtu aktuálního kurzu (nyní je CZK na EUR – 27.08).
 • Platba na fakturu. Státním institucím zasíláme po dohodě zboží na fakturu se 14-ti denní splatností. Při platbě na fakturu.
 • Při platbě převodem na účet – Slovenská Republika. Při platbě předem na náš slovenský účet – PPL (Slovenská Republika). Platba probíhá v EUR,
  aktuální kurz pro přepočet částky z CZK na EUR je 27.08

Tabulky dopravy cen

 • Ceny dopravy jsou individuální a jejich přesná cena je vždy uvedena u daného zboží. Objednáním zboží stvrzuje kupující rovněž cenu za balné a
  poštovné, o kterou se cena zboží navyšuje.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
  očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se
vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze
vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo
výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat
přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc
opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu
šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že
odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na
některé z provozoven.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující
dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání
zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud
kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva
na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu
toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst
svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen
takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před
  uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro
  odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na
  vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných
  oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro
  odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
Nikdy se neptejte lidí proč jsou takoví. Jsou-li sami sebou a přesto nezapadají do šablon, tak více méně proto, že nechtěli být nikdy jako ostatní. Staň se naším fanouškem na Facebooku.

Zavřít